اصول پیشگیری از آسیب های رفتاری در نوجوانان

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱:۰۴

 اصول پیشگیری  از آسیب های رفتاری در نوجوانان

اصل یکم:
ارتباط خوبی بانوجوان برقرار کنید وآنرا حفظ نمائید
با فرزندانتان صحبت کنید
درروز دست کم چند دقیقه اختصاص دهید 
احساس های نوجوان رادرک کنید و به آنها احترام بگذارید
گوش کردن فعال را تمرین کنید
سوال کردن را فراموش نکنید
بیشتر تشویق کنید تا انتقاد
حواستان به کنجکاوی فرزندان باشد
 
اصل دوم:
درزندگی و فعالیت های نوجوان شرکت داشته باشید 
روزانه دست کم ۳۰ دقیقه به کاری که فرزندتان خواسته بپردازید 
هفته ای یک بار فعالیتی را بانوجوان ترتیب دهید 
از فعالیت های فرزندتان حمایت کنید
همواره رفتارخوب را با واکنش فوری پاسخ دهید 
زمان غذا خوردن را برای در میان گذاشتن کارهای روزانه استفاده کنید
مراقب زمان های پراسترس درزندگی نوجوان باشید
 
اصل سوم: 
قانون های روشن و صریح بگذارید و عواقب عدم رعایت قانون را تعیین کنید 
قوانین و انتظارات خود را پیشاپیش با نوجوان در میان بگذارید 
رعایت قانون را تشویق کنید
عواقب قانون شکنی را دقیق رعایت کنید
مراقب باشید نوجوانان برای شورش و خطر کردن ممکن است موادمصرف کنند
 
اصل چهارم:
الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید
نوجوان مقلدان خوبی هستند
کوچکترها رفتارهای بزرگترها را دوست دارند
 
اصل پنجم:
به نوجوان بیاموزید دوستان خود را با فکر انتخاب کنند
در مورد فشار دوستان و مهارت نه گفتن به نوجوان آموزش دهید (در صورت عدم آگاهی با این مهارت از روان شناس کمک بگیرید
به نوجوان آگاهی بدهید که همه نمیتوانند دوست تو باشند
 
اصل ششم:
نوجوان را زیر نظر داشته باشید
وظیفه موثر شما زیر نظر داشتن کارهای فرزندانتان است
با دوستان فرزندانتان رابطه داشته باشید
با والدین دوستان فرزندانتان آشنا شوید
در مهمانی های دوستانه ساعت برگشت به خانه و راه تماس با شما را مشخص کنید
به داشتن تفریح های لذت بخش کمک کنید
 
اصل هفتم :
مراقب باشید
وقتی نوجوان شما از خانه بیرون می رود شما باید بدانید
کجاست؟
با چه کسی است؟
چه می کند؟
 
تهیه کننده : رحمان قنبری 
کارشناس ارشد روان شناسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رحمان قنبری

نام و نام خانوادگی
رحمان قنبری
پست الکترونیکی
Rahghanbari@gmail.com
آدرس
کلینیک دکتر سعید فروزش
شرح
کارشناس ارشد روانشناسی ، مدرس آموزش خانواده فارس ، عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
حیطه تخصصی : اضطراب و استرس در نوجوانان -
بهداشت بلوغ جنسی، آموزش مهارت‌های زندگی در نوجوانان
رویکرد درمانی : درمان شناختی رفتاری و گروه درمانی